มูลนิธิคนตาบอดไทย http://nlbp.org/th/rss.xml th แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย http://nlbp.org/th/node/47 <span>แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/3" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nlbp</span></span> <span>ศ, 12/08/2017 - 15:21</span> <div><p>มูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)</p> <p>เปิดอบรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง โปรแกรม Obi ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ เวลา 13.30-15.00 น.</p> <p> </p> <img alt="แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fad90aa3-a243-43a1-9074-5cf6490a1b6f" height="100%" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4.jpg" width="100%" class="align-center" /></div> Fri, 08 Dec 2017 08:21:57 +0000 nlbp 47 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านบทความด้วยโปรแกรม OBI ให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://nlbp.org/th/node/102 <span>แนะนำการอ่านบทความด้วยโปรแกรม OBI ให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 01/29/2020 - 12:35</span> <div><p>วันที่ 26 พฤษภาคม 2562<br /> แนะนำการอ่านบทความและวิธีใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร</p> <img alt="แนะนำโปรแกรม OBI" data-entity-type="file" data-entity-uuid="57616fbf-5aef-4b4a-b7d8-1cdab36dbd35" src="/sites/default/files/inline-images/page_53.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 29 Jan 2020 05:35:41 +0000 lib 102 at http://nlbp.org แนะนำ Application Read for the Blind ในกิจกรรม "พลังเสียงปันสุข : Read for the Blind" โดย ธนาคารออมสิน http://nlbp.org/th/node/101 <span>แนะนำ Application Read for the Blind ในกิจกรรม &quot;พลังเสียงปันสุข : Read for the Blind&quot; โดย ธนาคารออมสิน</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 01/29/2020 - 12:01</span> <div><p>วันที่ 22 พฤษภาคม 2562<br /> แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่าน Application Read for the Blind <br /> ให้แก่พนักงานจิตอาสาธนาคารออมสิน ในกิจกรรม "พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind"<br /> จัดโดย ชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร</p> <img alt="แนะนำ application RFB" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9d7435ba-e4e6-4741-ba01-afb9c1b08eec" src="/sites/default/files/inline-images/page_49.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 29 Jan 2020 05:01:24 +0000 lib 101 at http://nlbp.org สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป http://nlbp.org/th/node/100 <span>สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</span> <span><span lang="" about="/th/user/3" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nlbp</span></span> <span>ศ, 06/28/2019 - 09:35</span> <div><p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่<span style="color:black">ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  มีความประสงค์จะรับสมัคร </span><b> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป </b><span style="color:black"> ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้</span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 90.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป </span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 90.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร </span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 90.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 90.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 90.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 90.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว</span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> </p> <pre style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"> <span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312 โทรสาร 0-2644-8347 </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">E-mail : </span></span></span><span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black"><a href="mailto:tnibinfo@gmail.com" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">tnibinfo@gmail.com</span></span></a> </span></span></span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">หรือสามารถ </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">download ใบสมัครได้ที่ </span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><a href="http://www.tab.or.th/downloads/application_form_tnib.doc" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#1155cc"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">http://www.tab.or.th/downloads/application_form_tnib.doc</span></span></span></span></span></a></span> <span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 </span></span></span></span></span></span></pre> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> </p> <h3 style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:16pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,serif"><span style="text-decoration:underline">หลักฐานในการสมัคร</span></span></span></span></h3> <ul> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">สำเนาวุฒิการศึกษา</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">สำเนาทะเบียนบ้าน</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="text-justify:inter-cluster"><span style="tab-stops:list 54.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">รูปถ่าย 1 รูป</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> <div> <div>ไฟล์แนบ</div> <div> <div><span class="file file--mime-application-msword file--x-office-document"><a href="http://nlbp.org/sites/default/files/2019-06/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.doc" type="application/msword; length=95232">ใบสมัครงาน.doc</a></span> </div> </div> </div> Fri, 28 Jun 2019 02:35:58 +0000 nlbp 100 at http://nlbp.org ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://nlbp.org/th/node/99 <span>ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 17:07</span> <div><p>วันที่ 15 พฤษภาคม 2562<br /> ติดตามและประเมินผลการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ของเจ้าหน้าที่จิตอาสา<br /> ในการจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ" (ปีที่ 15 ฉบับที่ 6)<br /> ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ</p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1f9871ce-639d-48bd-bda0-831952625a97" src="/sites/default/files/inline-images/page_52.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 10:07:51 +0000 lib 99 at http://nlbp.org Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor) http://nlbp.org/th/node/98 <span>Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor)</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 17:00</span> <div><p>วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562<br /> แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือบันทึกเสียงสำหรับคนตาบอด ให้แก่อาสาสมัคร Voice Actor<br /> ในกิจกรรม Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น<br /> ณ ห้องบันทึกเสียง Jingle Bell Studio ทาวน์อินทาวน์<br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0413dd09-aea3-4c29-a9ce-3764fa66731c" src="/sites/default/files/inline-images/page_51.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 10:00:56 +0000 lib 98 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://nlbp.org/th/node/97 <span>แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 16:33</span> <div><p>วันที่ 29 เมษายน 2562<br /> แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา<br /> เพื่อจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ"<br /> ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="444aad38-a171-4d86-b926-a0bc0e54a9e9" src="/sites/default/files/inline-images/page_50.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 09:33:27 +0000 lib 97 at http://nlbp.org Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer) http://nlbp.org/th/node/96 <span>Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer)</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 15:59</span> <div><p>วันที่ 28 เมษายน 2562</p> <p>แนะนำการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดให้แก่ Script Writer จิตอาสา ในกิจกรรม</p> <p>"Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" ของ Creative Citizen </p> <p>ณ TCDC Commons W District พระโขนง</p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="377ca106-5588-4c78-acc3-5cb8bb1da715" src="/sites/default/files/inline-images/page_48.jpg" class="align-center" /></div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 08:59:28 +0000 lib 96 at http://nlbp.org พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ http://nlbp.org/th/node/95 <span>พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 15:56</span> <div><p>พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคน<wbr></wbr>ตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนัง<wbr></wbr>สือและมีงานทำ                                                                                                                                                  โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย<br /> วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๙ น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร</p> <img alt="พิธีทอดผ้าป่า" data-entity-type="file" data-entity-uuid="50cc9604-3147-4329-8bd3-2ed07dd5a7dc" src="/sites/default/files/inline-images/page_47.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 08:56:18 +0000 lib 95 at http://nlbp.org ร่วมโครงการ "สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind" http://nlbp.org/th/node/93 <span>ร่วมโครงการ &quot;สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind&quot;</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/10/2019 - 11:22</span> <div><p>วันที่ 18 มีนาคม 2562 <br /> ร่วมโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562</p> <p>ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการจัดทำหนังสือเสียง "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ</p> <p>ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="34f2ff33-b36b-4f6c-a6c1-02b07e779e13" src="/sites/default/files/inline-images/page_43.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 10 May 2019 04:22:38 +0000 lib 93 at http://nlbp.org