วันที่ 18 มีนาคม 2562 
ร่วมโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562

ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการจัดทำหนังสือเสียง "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24