รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน มกราคม 2563

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9831

ทะเลปัญญา

ธเนศ  เวศร์ภาดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 25 นาที

D 9832

กำแพงทาสรัก

ดวงตะวัน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

12 ช.ม 10 นาที

D 9833

ลงทุนแบบป้าแอนน์

ดร.นิเวศน์  เหมวชิรวรากร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

7 ช.ม 14 นาที

D 9834

ราตรีสีโศก

พินธุนาถ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

8 ช.ม 20 นาที

D 9835

Zokenyo  อสูรตนสุดท้าย  เล่ม 1

B 13 s.t

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

11 ช.ม 34 นาที

D 9836

Zokenyo  อสูรตนสุดท้าย  เล่ม 2

B 13 s.t

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

11 ช.ม 06 นาที

D 9837

Zokenyo  อสูรตนสุดท้าย  เล่ม 3

B 13 s.t

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

11 ช.ม 01 นาท่

D 9838

สีสันวรรณคดี  ชุด บทวิจารณ์ชีวิต

ศ.ดร.กุสุมา  รักษมณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

2 ช.ม 02 นาที

D 9839

Zokenyo  อสูรตนสุดท้าย  เล่ม 4

B 13 s.t

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

14 ช.ม 58 นาที

D 9840

อขิทโร  มหาคุรุเทวา  ปรัยวสาน 1

วรรณวรรธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

8 ช.ม 38 นาที

D 9841

วิทยาศาสตร์ทางใจ ฉบับส่องจักรวาล

พันเอก ชม  สุคันธรัต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 15 นาที

D 9842

365 วัน มหัศจรรย์สมาธิ

OSHO / กำธร  เก่งสกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

11 ช.ม 10 นาที

D 9843

เขียนเก่ง  รวยก่อน 2

สมคิด  ลวางกูร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 30 นาที

D 9844

เพียรพูดความจริง ในวัยสนธยาแห่งชีวิต

ส.ศิวรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

9 ช.ม 25 นาที

D 9845

ศพหมื่นองศา : Brimstone

Douglas  Preston & Lincoln Child

สายอุษา  ชื่นศิลป์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

18 ช.ม 50 นาที

D 9846

ดาวส่องเมือง

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

9  ช.ม. 36 นาที

D 9847

ตะลุยบางปะกง

ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี  แสงนิล

12 ช.ม 05 นาที

D 9848

ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว  เล่ม 1

แอนดรูว์  บิ๊กส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

2 ช.ม 36 นาที

D 9849

ใต้เมฆต่างเมือง

โชคชัย  บัณฑิต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อาสาสมัครห้องบันทึกเสียง

 Jinglebel   Studio

2  ช.ม 07 นาที

D 9850

ครอบครัวทัวร์วัด

มนสิกุล  โอวาทเภสัชช์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอดฯ

4 ช.ม 51 นาที

D 9851

เป็นสุขทุกย่างก้าว

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พรจิตต์  โสจิศันสนีย์

2 ช.ม 07 นาที

D 9852

เมื่อความจน เฆี่ยนตีผม

วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

4 ช.ม 04 นาที

D 9853

คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก 2

วิทยากร  เชียงกูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

3 ช.ม 22 นาที

D 9854

เต๋าแห่งรัก และกามารมณ์

โจลาน ชาง / หยินหยาง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

5 ช.ม 44 นาที

 

D 9855

 

Calendar  Castle  Season 5 :

ยามเมื่อเม็ดฝนพร่างพราย

 

กัลฐิดา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

 

11 ช.ม 07 นาที

D 9856

เสียงเต้นของหัวใจ

วัฒน์  วรรลยางกูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

4 ช.ม 50 นาที

D 9857

อขิทโร มหาคุรุเทวา ปรัยวสาน 2

วรรณวรรธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์   ไชยสม

8 ช.ม 23 นาที

D 9858

เมื่อคนพิการเป็นนักวิจัย

อธิคม  คุณาวุฒิ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

2 ช.ม 33 นาที

D 9859

ธรรมดาของชีวิต เป็นเช่นนั้นเอง

วศิน  อินทสระ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 58 นาที

D 9860

ชีวิตลิขิตเองได้

โอฬาร  เพียรธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

7 ช.ม 24 นาที

D 9861

สนทนาภาษาธรรม เล่ม 15

ดร.สนอง  วรอุไร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

5 ช.ม 35 นาที

D 9862

มาร-นิวรณ์ หนังสือชุดหมุนล้อธรรมจักร

ของพุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

5 ช.ม 13 นาที

D 9863

เขาชื่อเดช

กาญจนา  นาคนันทน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

7 ช.ม 21 นาที

D 9864

เคล็ดลับแรงบันดาลใจแห่งสุดยอดผู้นำ

จอห์น  บัลโดนี /

จิรายุทธ  ประเจิดหล้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

5 ช.ม 49 นาที

D 9865

วันนี้ฉันจะมีความสุข

ปภพ  สุวรรณวิศลกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

2 ช.ม 05 นาที

D 9866

เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง

ฮารูกิ  มูราคามิ /

นภดล  เวชสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล  จันทร์อำนวยสุข

5 ช.ม 45 นาที

D 9867

สายน้ำ  ภูหนาว  เงาอดีต

ธีรภาพ  โลหิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

4 ช.ม 49 นาที

D 9868

เดอะ ไฟร์ โครนิเคิล บันทึกอัคนี :

The Fire  Chronicle

จอห์น  สตีเฟนส์ /

งามพรรณ  เวชชาชีวะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

11 ช.ม 30 นาที

D 9869

คัมภีร์ “มหาเศรษฐี” ของบุรุษที่รวยที่สุด

ในเมืองไทย

ทศ  คณนาพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

3 ช.ม 04 นาที

D 9870

คิด 10 แบบ สุขใจร้อยแปด

เสฐียรพงษ์  วรรณปก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

2 ช.ม 23 นาที

D 9871

แอมะซอน บำบัด

อาทิตย์  ประสาทกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

2 ช.ม 37 นาที

D 9872

สายน้ำและความทรงจำ

ธีรภาพ  โลหิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

4 ช.ม 22 นาที

D 9873

สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก

เอเลน พีทรี ลีแอนซ์ /

รสสุคนธ์  โมรินทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

3 ช.ม 19 นาที

D 9874

รักเล่ห์

ชูวงศ์  ฉายะจินดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

4 ช.ม 18 นาที

D 9875

ชายชื่ออูเว

เพรียดริค  บัคมัน /

ธิปนันท์  เพ็ชรศรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม. 48 นาที

D 9876

บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ : Britt  Marie  Was  Here

เฟรียดริค  บัคมัน /

โสภณา  เชาววิวัฒน์กุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม 45 นาที

D 9877

นายแม่

พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พจนารถ  ธนะธนากุล

4 ช.ม 17 นาที

D 9878

รักนี้บังเอิญคือคุณ เล่ม 1

MAME

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

16 ช.ม 53 นาที

D 9879

ปลูกผักง่าย ๆ สไตล์คนขี้เกียจ

คะซุโอะ  นิชิมุระ /

จิตรลดา  มีเสมา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

4 ช.ม 34 นาที

D 9880

คิดแง่บวก

เวรา  ไพฟ์เพอร์ /

นุชจรีย์  ชลคุป

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

9 ช.ม 01 นาที

D 9881

ปลาที่ว่ายนอกสนามฟุตบอล

วินทร์  เลียววาริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

11 ช.ม 56 นาที

D 9882

อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง :

The (Honest) Truth  About Dishonesty

Dan  Ariely / พรเลิศ  อิฐฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

9 ช.ม 24 นาที

D 9883

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

3 ช.ม 40 นาที

D 9884

โลกใบเล็กของหลวงพ่อดอน  คามิลโล

โจวานนี  กวาเรสกิ /

นพดล  เวชสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 11 นาที

D 9885

รู้สึกนึกคิด

ระวี  ภาวิไล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

3 ช.ม 49 นาที

D 9886

เฉลย MSA 1003 : ดนตรีวิจักษณ์

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

8 ช.ม 50 นาที

D 9887

ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น

ศิราพร  ฐิตะฐาน ณ ถลาง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 20 นาที

D 9888

แนวข้อสอบ MCS 3190 (MCS 4603) : จริยธรรมสื่อสารมวลชน

สถาบันติวพี่เสก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

4 ช.ม 46 นาที

D 9889

เกาทัณฑ์สยบฟ้า  เล่ม 1-4

 

ว.ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

15 ช.ม.02 นาที

D 9890

ด้วยฝันอันเจ็บร้าว

เฉลิมศักดิ์  แหงมงาม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

7 ช.ม 33 นาที

D 9891

ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฏร์ ดูด้วยตนเอง

อาจารย์เทพย์  สาริกบุตร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

21 ช.ม. 18 นาที

D 9892

เฉลย HED 1101 (HA 101,HE 101) : การสร้างเสริม

สุขภาพชีวิต

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุด

9 ช.ม 52 นาที

D 9893

เฉลย MCS 3100 (MC 3151) : การสื่อสารเพื่อมนุษย์สัมพันธ์

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

8 ช.ม 05 นาที

D 9894

สองปีกของความฝัน

วินทร์  เลียววาริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

3 ช.ม 49 นาที

D 9895

เฉลย POL 2200 (PS 120) : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มนักศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

11 ช.ม 31 นาที

D 9896

พระเจ้าช้างเผือก

ปรีดี  พนมยงค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เยมินทร์  แหวนเครือ

4 ช.ม 55 นาที

D 9897

เขียนเก่ง รวยก่อน 1

สมคิด  ลวางกูร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 29 นาที

D 9898

ศึกเขาค้อ

ภาณุมาศ  ภูมิถาวร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เยมินทร์  แหวนเครือ

6 ช.ม 05 นาที

D 9899

เฉลย POL 2101 : ทฤษฏีและจริยธรรมทางการเมือง

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุด

8 ช.ม 54 นาที

D 9900

รวมบทความจากอนุสารการท่องเที่ยว

ประจำปี พ.ศ.2562

นิตยสาร อสท.

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนินี  ปิยประเสริฐศรี

18 ช.ม 18 นาที

D 9901

เฉลย POL 1101 (PS 110) : การเมืองและการปกครองไทย

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร  กฤษณปาณี

9 ช.ม 34 นาที

D 9902

เฉลย MCS 3403 (MCS 3460) : การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร  กฤษณปาณี

5 ช.ม 38 นาที

D 9903

ริมคลองนั้นมีผมกับเป็ด

คบเพลิง  สราญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พจนารถ  ธนะธนากุล

4 ช.ม 19 นาที

D 9904

เฉลย MCS 3250 (MCS 2203) : การถ่ายภาพเชิง

วารสารศาสตร์

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร  กฤษณปาณี

5 ช.ม. 09 นาที

D 9905

เฉลย ECO 1122 :  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุด

7 ช.ม 48 นาที

D 9906

เป๋ อกไก่ วิปริต อำมหิต ฆาตกรรม

พล ต.ท. สมเกียรติ  พ่วงทรัพย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

3 ช.ม 53 นาที

D 9907

ต้นน้ำเพชร สายน้ำศักดิ์สิทธิ์

บุหลัน  รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

4 ช.ม 55 นาที

D 9908

Smarter  Faster  Better

Charles  Duhgg /

วิโรจน์  ภัทรทีปกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 59 นาที

D 9909

เฉลย PHI 1000 (Py 100) :

หลักการดำรงชีวิตในสังคม

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

7 ช.ม 34 นาที

D 9910

เฉลย  ENG 2002 (EN 202) :

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

The  Best  Center  inter  Group

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

5 ช.ม 57 นาที

D 9911

แนวข้อสอบ  MCS 3306 : วาทนิเทศเพื่อการขาย

ผศ. ฐาปะนะ  วงษ์สาธิตศาสตร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัคร

2 ช.ม 35 นาที

D 9912

สุดยอดคดีเหลือเชื่อ Vol.2

Edward   D. Hoch /

กานต์สิริ  โรจนสุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

6 ช.ม 18 นาที

D 9913

เอกสารประกอบการบรรยาย MCS 1251 : พัฒนาการวารสารศาสตร์

รศ.อัมพิกา  ลิมปัทมปาณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

1 ช.ม 59 นาที

D 9914

วาทะเล่าประวัติศาสตร์

ศันสนีย์  วีระศิลป์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 41 นาที

D 9915

เฉลย  LAW 3015 : กฎหมายธุรกิจ 2

ทีมงานกฎหมายเป็ดน้อย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

1 ช.ม 15 นาที

D 9916

นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 407 มกราคม 2562

นิตยสาร สารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

2 ช.ม 30 นาที

D 9917

60 ปี  ราชาภิเษกสมรส

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

1 ช.ม 22 นาที

D 9918

นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 408  กุมภาพันธ์ 2562

นิตยสาร สารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

4 ช.ม 30 นาที

D 9919

นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 409  มีนาคม 2562

นิตยสาร สารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

4 ช.ม 30 นาที

D 9920

ฆาตกรรมซานตาคลอส และเรื่องสั้นสวีเดน

August  Strindberg / บุญส่ง  ชเลธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

 

D 9921

นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ 410  เมษายน 2562

นิตยสาร สารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

4 ช.ม 18 นาที

D 9922

เฉลย  ENG 1002 (EN 102) :

 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

10 ช.ม 50 นาที

D 9923

นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 411 พฤษภาคม 2562

นิตยสาร สารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

3 ช.ม 45 นาที

D 9924

นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 412  มิถุนายน 2562

นิตยสาร สารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

5 ช.ม 08 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน ธันวาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9785

Evolution  Online วิวัฒนาการสะท้านโลก Vol.7

Night Berry

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

10 ช.ม 23 นาที

D 9786

มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต

Hal  Urban / วรรธนา  วงษ์ฉัตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

7 ช.ม 33 นาที

D 9787

หลวงตา 2

แพรเยื่อไม้

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

3 ช.ม 38 นาที

D 9788

Calendar  Castle  Season 3 :

ยามเมื่อแสงแดดร้อนแรง

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

13 ช.ม 35 นาที

D 9789

21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21

ยูวัล  โนอาห์  แฮรารี /

ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

14 ช.ม 45 นาที

D 9790

ศิลปโฆษก และการครองใจ

พูนศักดิ์  ศักดานุวัฒน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

3 ช.ม 16 นาที

D 9791

จากเก่าสู่ใหม่ วรรณศิลป์ไทยไม่สิ้นสูญ

ศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 25 นาที

D 9792

ฝรั่งที่เกี่ยวข้องกับสยาม เล่ม 1

เอนก  นาวิกมูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 10 นาที

D 9793

พิการศึกษาเชิงวิพากษ์ และบูรณาการ

(จำนวน 2 แผ่น)

ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทวี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

22 ช.ม 11 นาที

D 9794

กระบี่อภิญญา

เจ้งฟง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

10 ช.ม 52 นาที

D 9795

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายอาญา

ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 10 นาที

D 9796

ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

ดำรงธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 55 นาที

D 9797

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

พระมหาปกรณ์  กิตติธโร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

2 ช.ม. 31 นาที

D 9798

วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

สฤณี  อาชวานันทกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล  จันทร์อำนวยสุข

9 ช.ม 10 นาที

D 9799

ขบวนการประชาชนที่ก้าวหน้า

(จำนวน 2 แผ่น)

เปรมฤดี  ดาวเรือง และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 59 นาที

D 9800

มันมากับความเหมียว

วิชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

5 ช.ม 29 นาที

D 9801

ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต

ซังเสี่ยวตง / กัญญารัตน์  จิราสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิรประภา  แรบบิทท์

7 ช.ม 46 นาที

D 9802

45 เทคนิคของคุณแม่ญี่ปุ่น เลี้ยงลูกคุณให้ดูแลตัวเองได้

ทะเทะอิชิ  มิตสึโกะ / โยซุเกะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล  จันทร์อำนวยสุข

3 ช.ม 20 นาที

D 9803

Calendar  Castle  Season 4 : ยามเมื่อใบไม้โบยบิน

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

11 ช.ม 45 นาที

D 9804

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ณ วัดอรุณราชวราราม

ดร.ศรัณย์  มะกรูดอินทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

7 ช.ม 53 นาที

D 9805

ของฝากจากแดนไกล

โชคชัย  บัณฑิต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

1 ช.ม 18 นาที

D 9806

สุนทรพจน์ท็อปเท็น 4

อาจารย์วาริน  รุ่งจตุรภัทร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

3 ช.ม 09 นาที

D 9807

เด็กชายที่ปลอมตัวแป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ

ปะการัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

4 ช.ม 17 นาที

D 9808

พุทธศาสนสุภาษิต นำชีวิตให้รุ่งเรือง เล่ม 1

โกวิท  ตั้งตรงจิตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 10 นาที

D 9809

ริเน็น  สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ดร.กฤตินี  พงษ์ธนเลิศ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

5 ช.ม 23 นาที

D 9810

ชีวิตไม่ใช่ของเล่น  จงอย่าทำเล่นเล่นกับชีวิต

ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

4 ช.ม 34 นาที

D 9811

ปราสาททราย

ทราย  เจริญปุระ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริเพ็ญ  พงศ์ชัยฤกษ์

2 ช. ม 51 นาที

D 9812

คนมีญาณ : Be  Your  Own  Psychic

เชอร์รอน  เมส์ /

มรกต  เบญจวัฒนานันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

12 ช.ม 01 นาที

D 9813

เสือดำ

(จำนวน 2 แผ่น)

ป.อินทรปาลิต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

37 ช.ม 17 นาที

D 9814

พุทธศาสนสุภาษิต นำชีวิตให้รุ่งเรือง เล่ม 2

โกวิท  ตั้งตรงจิตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 15 นาที

D 9815

Super  Productive

รวิศ  หาญอุตสาหะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

4 ช.ม 25 นาที

D 9816

ชื่อบ้านนามเมือง

ศันสนีย์  วีระศิลป์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

3 ช.ม. 51 นาที

D 9817

สมุดภาพประวัติสลากกินแบ่งรัฐบาล

พ.ศ.2482-2559

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

8 ช.ม 53 นาที

D 9818

สมเด็จพระนเรศวร ฝ่าสมรภูมิชำระแค้น

สถาพร  เชื้อมงคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริเพ็ญ  พงศ์ชัยฤกษ์

3 ช.ม. 48 นาที

D 9819

สรุป HIS 1201 : พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

11 ช.ม 05 นาที

D 9820

นิทานการเงิน

ยังชิน  แก้วชัยเจริญกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

2 ช.ม 14 นาที

D 9821

ซ่อนกลิ่น

ซ่อนกลิ่น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

13 ช.ม 39 นาที

D 9822

หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

พุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

14 ช.ม 54 นาที

D 9823

เลือดรัก

อุมารินทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

15 ช.ม 37 นาที

D 9824

สุภาษิตสามก๊ก

เจนธรรม  นำกระบวนยุทธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

59 นาที

D 9825

ไม่ใช่แค่ออกแบบได้ แต่ออกแบบโดน

Ph.D.Susan  M. Weinschenk /

ทสมา  วรรธนะภูติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

8 ช.ม 05 นาที

D 9826

คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
(จำนวน 2 แผ่น)

รศ.ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

20 ช.ม 18 นาที

D 9827

สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม

ศันสนีย์  วีระศิลป์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

6 ช.ม 54 นาที

D 9828

สรุป MSA 1003 (MU 103) : ดนตรีวิจักษณ์

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

3 ช.ม 46 นาที

D 9829

สงครามคนแคระ

w.j. Corbett / รัตนตรัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

6 ช.ม 56 นาที

D 9830

โอชากาเล

กฤช  เหลือลมัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

8 ช.ม 03 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน พฤศจิกายน 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9732

รู้คุณท่าน

พระอาจารย์สุเมโธ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

1 ช.ม. 14 นาที

D 9733

ร่มไม้ใบบาง

ว.วินิจฉัยกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

9 ช.ม 34 นาที

D 9734

อยากให้ศพคุณอยู่หน้าไหนในตำราฆาตกรรม

ของผม

Chris  Carter / อาสยา  ฐกัดกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

12 ช.ม 19 นาที

D 9735

โลกอาจรอดได้แม้เพราะกตัญญกตเวที,

ตอบเขาอย่างไรดี ไม่เสียทีเป็นชาวพุทธ

พุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

45 นาที

D 9736

คนตะวันออก

เสริมรัช  วงศ์อยู่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 13 นาที

D 9737

ทศชาติชาดก (พระเจ้าสิบชาติ)

ประณีต  ก้องสมุทร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรธร  โทธนะ

5 ช.ม 23 นาที

D 9738

ปทานุกรมความตาย

พระไพศาล  วิสาโร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรพร   ไตรอังกูร

2 ช.ม 13 นาที

D 9739

กล่องแห่งความเยาว์

รวมนักเขียน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

4 ช.ม 57 นาที

D 9740

เล่ห์ลวงห้วงรัก

นาย่า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

15 ช.ม 19 นาที

D 9741

การพัฒนาศักยภาพตนเอง

ดร.สนอง  วรอุไร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

1 ช.ม 35 นาที

D 9742

เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต

สถาบันอาศรมศิลป์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครโครงการพื้นที่เรียนรู้

4 ช.ม 57 นาที

D 9743

เสือใบ   เล่ม 1-2

ป.อินทรปาลิต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

43 ช.ม. 28 นาที

D 9744

การค้ากับนิเวศ : ธุรกิจกับความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม

พอล  ฮอว์เกน / เพ็ญนภา  หงษ์ทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

10 ช.ม 13 นาที

D 9745

Exceed  Limit  Online โลกออนไลน์ไร้ขีดจำกัด เล่ม 8

Light And Darkness

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

16 ช.ม 15 นาที

D 9746

Evolution  Online  วิวัฒนาการสะท้านโลก Vol.5

Night Berry

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

9 ช.ม 01 นาที

D 9747

ช่องนี้ผีดุ  มนต์ดำ

ไอศูรย์  เนียมสมบุญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ไอศูรย์  เนียมสมบุญ

15 ช.ม 20 นาที

D 9748

ตำนานสามเทพยุทธ์ (ออนไลน์)

ภาคกำเนิดเทพยุทธ์  ตอนสงคราม เล่ม 3

Lanar

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

5 ช.ม 28 นาที

D 9749

ฉัตรกนก

พงศกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

9 ช.ม 42 นาที

D 9750

รักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ

พญ.ลลิตา  ธีระสิริ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

6 ช.ม 57 นาที

D 9751

มหาสงคราม 9 ทัพ กับสมรภูมิรบ

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

เกริกฤทธิ์  เชื้อมงคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิรประภา  แรบบิทท์

5 ช.ม 55 นาที

D 9752

ปริศนาสมบัติอัศวิน

เรย์มอนด์  คูรี /

นาลันทา  คุปต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

15 ช.ม 03 นาที

D 9753

เติมรักให้หัวใจอุ่น

เคย์  แอลเลนโบ /

ภัสรี  สิงหเดช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

7 ช.ม 22 นาที

D 9754

Principles :  Life  & Work

Ray  Dalio /

จอมทรัพย์  สิทธิพิทยา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ราตรี  วิศิษฏ์สุรวงศ์

28 ช.ม 33 นาที

D 9755

สถานีต่อไป

หลานชาย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

2 ช.ม 24 นาที

D 9756

ย้อนรอย สี่แผ่นดิน

ปิยฉัตร  ประยูรเวช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

3 ช.ม 21 นาที

D 9757

เซน Story  นิทานธรรมสะกิดใจ

พระมหาวีรพันธ์  ชุติปัญโญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

1 ช.ม 59 นาที

D 9758

ชีวิตผิดได้ : ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 28

หนุ่มเมืองจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

3 ช.ม 19 นาที

D 9759

Into  The  Magic Shop  เราทุกคนล้วนมี

ร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ

ดร.เจมส์  อาร์. โดตี /

นายแพทย์นที  สาครยุทธเดช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

8 ช.ม 12 นาที

D 9760

ร้อยเรียงเวียงวัง

กิตติพงษ์  วิโรจน์ธรรมากูร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

6  ช.ม. 23 นาที

D 9761

108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม

ดร.ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5 ช.ม 52 นาที

D 9762

สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว :

English   Conversation  for  Family

ลำดวน  จาดใจดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4 ช.ม 21 นาที

D 9763

เล่นทองให้รวย

ภัชร  วงศ์เวทิศ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

4 ช.ม 34 นาที

D 9764

วิธีฝึกสมาธิ และใช้พลังจิต

พันเอก ชม  สุคันธรัต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

5 ช.ม 21 นาที

D 9765

ความเชื่อคือเข็มทิศ ชีวิตเป็นของเรา :

 ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 22

หนุ่มเมืองจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

3  ช.ม. 06 นาที

D 9766

20 โรคฮิตในผู้สูงอายุ : รู้ไว้เพื่อป้องกัน

และดูแลสุขภาพ

ไปรยา  พิริญาพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

1 ช.ม 53 นาที

D 9767

Happiness  Is  All  Around

 เมื่อความสุขอยู่รอบตัวเรา

ดร.วรัญญา  สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิชญ  รุจิวรางกุล

2 ช.ม 52 นาที

D 9768

Calendar  Castle  Season 2  :

 ยามเมื่อดอกไม้ผลิบาน

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

13 ช.ม 57 นาที

D 9769

Boy’s  Love  45 : สะกิดรักคุณทนาย

Aki  Kaze

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

10 ช.ม 16 นาที

D 9770

Evolution  Online  วิวัฒนาการสะท้านโลก  Vol.6

Night Berry

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

10 ช.ม 01 นาที

D 9771

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคุณ ๆ สี่ขา

วิลาศ  มณีวัต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พิศมัย  เสรีขจรกิจเจริญ

2 ช.ม 43 นาที

D 9772

มงกุฎเมือง

สถาบันกวีนิพนธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

1 ช.ม 44 นาที

D 9773

จุมพิตปรุงรัก

เมอแรงค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

9 ช.ม 55 นาที

D 9774

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 5  ครอบครัว (จำนวน 2 แผ่น)

ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ชวกร  เตชะเกสรี

26 ช.ม. 59 นาที

D 9775

เรื่องผีผี : Kwaidan

แล็ฟคาดิโอ เฮิร์น /

ปาริฉัตร  เสมอแข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

2 ช.ม 51 นาที

D9776

ผีญี่ปุ่น : Kotto

แล็ฟคาดิโอ  เฮิร์น /

ปาริฉัตร  เสมอแข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

1 ชม 18 นาที

D 9777

ผีเกาหลี : Ghosts of  Korea

อิม บาง และ ยี ริยุค /

ปาริฉัตร  เสมอแข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

2 ช.ม 32 นาที

D 9778

สุขภาพดีได้ในวันเดียว

มานพ  ประภาษานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นพภรณ์  วิไลแก้ว

3 ช.ม 07 นาที

D 9779

ยอดขุนโจร  เล่ม 1

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

19 ช.ม 17 นาที

D 9780

สุนทรพจน์ท็อปเท็น 1

อาจารย์วาริน  รุ่งจตุรภัทร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

3 ช.ม 11 นาที

D 9781

ฟิฟตี้เชดส์ออฟเกรย์ : Fifty  Shades  of  Grey

อี แอล เจมส์ / นันทพร  ปีเลย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

19 ช.ม 36 นาที

D 9782

บุษราอาฆาต

เก้าแต้ม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

12 ช.ม 14 นาที

D 9783

WILD  SIDE  ในนามของธรรมชาติ

วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

6 ช.ม 10 นาที

D 9784

กำเนิดเทศกาลสำคัญของโลก

พิมพ์สุดา  วงพงศ์พิเชษฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พตท.หญิงรัตติยา  เจียรสวัสดิวัฒนา

53 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน ตุลาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9651

คันฉ่องส่องพุทธธรรม

ส ศิวรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 28 นาที

D 9652

เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  หน่วย 1-8

รศ.ชำนาญ  เชาวถีรติพงศ์

และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิ งกลาง

29 ช.ม 17 นาที

D 9653

เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  หน่วย 9-15

รศ.ชำนาญ  เชาวถีรคิพงศ์

และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

27 ช.ม 43 นาที

D 9654

เสียงจากปัญญาชนสยามวัย 77

ส ศิวรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 40 นาที

D 9655

ภูมิปัญญามูซาชิ : วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ

สุวินัย  ภรณวลัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

6 ช.ม 28 นาที

D 9656

Evolution  Online  วิวัฒนาการสะท้านโลก Vol.1

Night  BERRY

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

8 ช.ม 31 นาที

D 9657

ทางสายใหม่

เอ็ม.สก็อต เปค /

วิทยากร  เชียงกูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

11 ช.ม 47 นาที

D 9658

ปฐภูมิภักดิ์ (ทักขิเณ-อะเวรา)  เล่ม 1-2

สุชาคริยา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

27 ช.ม 57 นาที

D 9659

พยากรณ์ซ่อนรัก

แพรณัฐ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ชนาขวัญ  ดุลยวิทย์

13 ช.ม 09 นาที

D 9660

ลีลาแห่งใบไม้ร่วง

ว.วินิจฉัยกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

37 นาที

D 9661

ประติมากรรมเลือด : The  Death  Sculpter

คริส  คาร์เตอร์ / อนุตรา  มหาเดชน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

11 ช. ม 37 นาที

D 9662

กฎหมายสามัญประจำบ้าน

สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

4 ช.ม 12 นาที

D 9663

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

ผศ.ดร.ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 34 นาที

D 9664

แกะรหัสอัจฉริยะที่หก : The  Sixth man

เดวิด  บัลดัดชี / ปิยะภา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

13 ช.ม. 56 นาที

D 9665

กฎ  ขบถ  ศรัทธา

วรากฤช  วิวัฒนาเกษม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ชนาขวัญ  ดุลยวิทย์

4 ช.ม 15 นาที

D 9666

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

6 ช. ม 04 นาที

D 9667

รวยได้ไม่ต้องเอาถ่าน

Robert  Shemin /

มินตา  ภณปฤณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุด

9 ช.ม 40 นาที

D 9668

ชีวิตที่ผ่านอุปสรรค ทำให้คนธรรมดา

กลายเป็นคนพิเศษ

เน – รัช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 05 นาที

D 9669

ตามรอยพระอริยสงฆ์

นที  ลานโพธิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วาสนา  กลีบเมฆ

4 ช.ม 19 นาที

D 9670

ธรรมนูญ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สภาสมาคมสตรีฯ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

2 ช.ม 44 นาที

D 9671

นิราศเดือน

หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี  บุณยเกียรติ

1 ช.ม 05 นาที

D 9672

ไรเตอร์กวีนิพนธ์

พิเชฐ  แสงทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี  บุณยเกียรติ

3 ช.ม 19 นาที

D 9673

ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคฏีกา

พระลัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

17 ช.ม 56 นาที

D 9674

นิศากรตอนย่ำค่ำ

ปราณธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

17 ช.ม 19 นาที

D 9675

กบฏเมืองสยาม

เพลิง  ภูผา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

3 ช.ม 12 นาที

D 9676

ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่

หนุ่มเมืองจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

1 ช.ม 49 นาที

D 9677

โลกนี้ไม่มีคนปกติ

หวัง เป่าเหิง / ธนาพร  สังขวุฒิชัยกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 58 นาที

D 9678

สงบงงในดงงู

นิคม  ชาวเรือ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

7 ช.ม 26 นาที

D 9679

เสี้ยววินาทีบรรลุธรรม ของหลวงปู่จันทาถาวโร

นันทะมานพ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

3 ช.ม 08 นาที

D 9680

ประชุมนิราศ ภาคที่ 1

พระยาอนุศาสน์จิตรกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี  บุณยเกียรติ

3 ช.ม 58 นาที

D 9681

คนเหนือมนุษย์

โอเว่น  โคลเฟอร์ / ชมนารถ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อาสาสมัคร Read for the blind

9 ช.ม.25 นาที

D 9682

ไปอิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ

ฉือจื่อเจี้ยน และคณะ /

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงธิดา  นครสันติภาพ

3 ช.ม 46 นาที

D 9683

มหันตภัยโลกร้อน กับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง

อัจฉราวดี  วงศ์สกล และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

6 ช.ม 51 นาที

D 9684

เต๋อแบบพิกเลต

เบนจามินน์  ฮอฟฟ์ /

อัจฉรา  ประดิษฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

6 ช.ม 53 นาที

D 9685

Homo  Finishers : สายพันธุ์เข้าเส้นชัย

นิ้วกลม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อาสาสมัคร Read  for  the blind

6  ช.ม. 17 นาที

D 9686

ขยับแค่ 1 องศา ปัญหาก็หายไปครึ่งหนึ่ง

Ryan  Holiday /

ฐานันดร  วงศ์กิตติธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

6 ช.ม 09 นาที

D 9687

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ด้วย Mind Map

สำนักพิมพ์ เอ็ม ไอ เอส

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พิชชา  พิพัฒนกุลชัยและธนิตา  สุตรธาดา

5 ช.ม 40 นาที

D 9688

101 วัน นรกในแบกแดด

โอสเนอ  แชร์สตัด /

โสภาพรรณ  รัตนัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

11 ช.ม 47 นาที

D 9689

กฎแห่งกรรม ทำดีให้ดีปรากฏ

พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นพภรณ์  วิไลแก้ว

1 ช.ม 35 นาที

D 9690

ศิลปะเขมร

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน์  จันทร์ศิริสกุล

6 ช.ม 39 นาที

D 9691

เพ็กฮ้วยเกี่ยม  เล่ม 1-3

(จำนวน 3 แผ่น)

กิมย้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

25 ช.ม 43 นาที

D 9692

สวัสดีความเครียด

อนุช  อาภาภิรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

4 ช.ม 26 นาที

D 9693

ความสำเร็จสร้างได้ทุกวัน

จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ /

อิทธิพน  เรืองศรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

1 ช.ม 51 นาที

D 9694

คมความคิด ชีวิตมีสุข

มัชฌิมาปกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

1 ช. ม. 31 นาที

D 9695

ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว

วินทร์  เลียววาริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

4 ช.ม 34 นาที

D 9696

ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ

รินศรัทธา  กาญจนวตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชร  ธนรักษ์

1 ช.ม 46 นาที

D 9697

เย็นหิมะในรอยธรรม

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

2 ช.ม 52 นาที

D 9698

อาณาจักรภายใน : The  Kingdom  Within

เจเนวีฟ  คอลฟิลด์ / ย. เกียรติศักดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ และวาสนา  กลีบเมฆ

11 ช.ม 34 นาที

D 9699

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวี  จำปาทอง

15 ช.ม 03 นาที

D 9700

ปรมัตถธรรมสังเขป จิตสังเขป และภาคผนวก

สุจินต์  บริหารวรเขตต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรธร  โทธนะ

14 ช.ม 04 นาที

D 9701

Calendar  Castle  Season  1 :

ยามเมื่อหิมะโปรยปราย

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

14 ช.ม 45 นาที

D 9702

Evolution  Online วิวัฒนาการสะท้านโลก Vol.2

Night Berry

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

9 ช.ม 56 นาที

D 9703

นักสร้างแรงบันดาลใจขั้นเทพ

นพ.โหว เหวิน หย่ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

5 ช.ม 46 นาที

D 9704

หัวใจยิงฟัน

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

8 ช.ม 22 นาที

D 9705

เพลงฆ่าใครอย่าแตะ : Playing  with  Fire

Tess  Gerritsen /

นันทวัน  เติมแสงสิริศักดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

6 ช.ม 12 นาที

D 9706

โปลิศลิขิตรัก

ราชศักดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

8 ช.ม 01 นาที

D 9707

เรื่องในส่วนพระองค์

ศันสนีย์  วีระศิลป์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

6  ช.ม 04 นาที

D 9708

ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว

ธนินท์  เจียรวนนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

5 ช.ม 44 นาที

D 9709

เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ

คะบะซะวะ  ชิอง /

ภาณุพันธ์  ปัญญาใจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

5 ช.ม 48 นาที

D 9710

เล่าเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน

รศ.วิเชียร  เกษประทุม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนิทอร  สมิทธิสุกุล

8 ช.ม 48 นาที

D 9711

ประชุมนิราศ ภาคที่ 2

พระยามหาอำมาตยาธิบดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี  บุณยเกียรติ

8 ช.ม 32 นาที

D 9712

อุ่น ๆ ในหัวใจ

นะโม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

2 ช.ม 20 นาที

D 9713

Witch  Catcher  ลูกแก้วปริศนา มายาแม่มด

แมรี่ ดอนนิ่ง ฮาร์น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

9 ช.ม 58 นาที

D 9714

Evolution  Online  วิวัฒนาการสะท้านโลก Vol.3

Night Berry

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

9 ช.ม 34 นาที

D 9715

ได้เวลาล้างพิษทุกระบบ จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี

พิมลพรรณ  อนันต์กิจไพศาล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

5 ช.ม 19 นาที

D 9716

หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า

หวังอันอี้ /สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

3 ช.ม 58 นาที

D 9717

คำอธิบายยืมฝากทรัพย์

(จำนวน 2 แผ่น)

รศ.ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

18 ช.ม 23 นาที

D 9718

พรหมลิขิต

รอมแพง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

12 ช.ม 15 นาที

D 9719

ชีวิตต้องสู้ เล่ม 18 : การ์ตุนสร้างสรรค์

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อภิชาติ  เศรณีวิจัยกิจการ

5 ช.ม 04 นาที

D 9720

60 พ่อสอนอ่าน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พิศมัย  เสรีขจรกิจเจริญ

1 ช.ม 31 นาที

D 9721

ซาตานร้ายซ่อนสวาท

ตรีตุลย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

6 ช. ม 18 นาที

D 9722

ตำราเกี้ยวสตรีฉบับแม่ทัพ

ซิงซิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

8 ช.ม 14 นาที

D 9723

ฝรั่งที่เกี่ยวข้องกับสยาม เล่ม 2

เอนก  นาวิกมูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 14 นาที

D 9724

การนับคาร์โบไฮเดรต เพื่อคุมเบาหวาน

ศัลยา  คงสมบูรณ์เวช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นพภรณ์  วิไลแก้ว

49 นาที

D 9725

ข้อธรรม คำคมพุทธทาสภิกขุ

บัญชา  เฉลิมชัยกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

2 ช.ม 55 นาที

D 9726

เก็บตกจากอดีต

รวิสิรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

3 ช.ม 02 นาที

D 9727

นิทานลาว  เล่ม 2

ส. พลายน้อย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

2 ช.ม 13 นาที

D 9728

ภัยของหนูน้อย

พ.ญ.วราพร  พันธุมโกมล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

4 ช.ม 53 นาที

D 9729

กระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย : How  To  Get  Ideas

Jack   Foster /

พูนลาภ  อุทัยเลิศอรุณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กานดา  รอดพ้น

5 ช.ม 49 นาที

D 9730

ทานตะวันบนดวงจันทร์ : Sunflower  on

 The  Moon

Atompakon

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มิ่งกมล  กาญจนะ

3 ช.ม 18 นาที

D 9731

Evolution  Online วิวัฒนาการสะท้านโลก Vol.4

Night Berry

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

10 ช.ม 30 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กันยายน 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9570

ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก

ศ.ขจร  สุขพานิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรรณลักษณ์  สุจริต

11 ช.ม 22 นาที

D 9571

บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิชญ  รุจิวรางกุล

4 ช.ม 08 นาที

D 9572

ต๊กกะใจ  ตื่นมามีสามี

ลักษณะปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

11 ช.ม 59 นาที

D 9573

หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น

เกตุวดี  Marumura

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 48 นาที

D 9574

บุญผลาพาฮัก

ลักษณะปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

16 ช.ม 32 นาที

D 9575

บ้านทุ่งเมืองลุง

ทวี  ชูโรจน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

4 ช.ม 25 นาที

D 9576

โล่ง โปร่ง เบา คลายเครียดได้ ด้วยตัวเอง

ทุ่งแสงดาว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

2 ช.ม 15 นาที

D 9577

วิธีอยู่กับทุกข์ โดยไม่ทุกข์

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

3 ช.ม 56 นาที

D 9578

สากฏิโก

(จำนวน 2 แผ่น)

บุญวรรณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

28 ช.ม 44 นาที

D 9579

เวลาและวารี

อาจิณ  จันทรัมพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ราตรี  วิศิษฏ์สุรวงศ์

14 ชั่วโมง

D 9580

วิถีเต๋า วิถีบัฟเฟตต์ : The  TAO of Warren  Buffett

Mary  Buffeff

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 21 นาที

D 9581

ไวยากรณ์เยอรมัน  เล่ม 3

วรรณา  แสงอร่ามเรือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

7 ช.ม 16 นาที

D 9582

สงครามความรัก

ไอริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

12 ช.ม 16 นาที

D 9583

โคตรรวยสุข

นักรบ  พิมพ์ขาว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 34 นาที

D 9584

สิทธิบัตรรัก

พรรรวดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

5 ช.ม 47 นาที

D 9585

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

6 ช.ม 59 นาที

 

D 9586

 

วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2

(จำนวน 2 แผ่น)

 

ณฐิยา  ศิรกรวิไล

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินทรา  ฤทธิเดช

 

13 ช.ม 52 นาที

D 9587

15 ปี ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เจ.เอส.ฮอร์น /เกษม  วงศ์ประดิษฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

4 ช.ม 21 นาที

D 9588

ใต้ฝน  ไต้หวัน

Waylaway

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

3 ช.ม 23 นาที

D 9589

หนุ่มทิพย์

แก้วเก้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

9 ช.ม 04 นาที

D 9590

ผีเปิดหลุม

ชลนภัทร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

7 ช.ม 59 นาที

D 9591

เด็กน้อยโตเข้าหาแสง

มิลินทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

5 ช.ม 19 นาที

D 9592

ตำราพิชัยสงคราม ขงเบ้ง

ขงเบ้ง / อมร  ทองสุก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 41 นาที

D 9593

เกินกว่าเจ็บปวด : Childhood  Disruipted

Donna  Jackson  Nakazawa/

นพ.เอกชัย  อัศวนฤนาท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี  แสงนิล

11 ช.ม 39 นาที

D 9594

หนังสือเรียนวิชาเลือก รายวิชาลำดับและอนุกรม

(พค32004)   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 46 นาที

D 9595

อานุภาพพระกรรมฐาน

พระธรรมสิงหบุราจารย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

2 ช.ม 46 นาที

 

D 9596

 

เมตตาชาวพุทธ

 

พระธรรมสิงหบุราจารย์

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

 

3 ช.ม 34 นาที

D 9597

สวดมนต์คาถา มหาเมตตาใหญ่

ศักดิ์สิทธิ์  พันธุสัตย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

1 ช.ม 56 นาที

D 9598

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

พระพรหมดิลก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

52 นาที

D 9599

สรุป HIS 1002 (HI 102) : อารยธรรมตะวันออก

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

8 ช.ม 49 นาที

D 9600

วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง

Mentalist  DaiGo /

ธนัญ  พลแสน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

4 ช.ม. 59 นาที

D 9601

กลั่นสามก๊ก ฉบับนักบริหาร

บุรชัย  ศิริมหาสาคร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

7 ช.ม 47 นาที

D 9602

เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens

ยูวัล  โนอาห์  แฮรารี /

ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

19 ช.ม 55 นาที

D 9603

กล้วยไม้ในมือมาร

จุฑารัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

10 ช.ม 39 นาที

D 9604

รอยวสันต์

ยุวดี  ต้นสกุลรุ่งเรือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

8 ช.ม 24 นาที

D 9605

ทศกัณฐ์ออนไลน์

ชัยกร  หาญไฟฟ้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

5 ช.ม 21 นาที

 

D 9606

 

สะพานสายรุ้ง

 

วราภา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิไลลักษณ์  จุฬานนท์

 

14 ช. ม 07 นาที

D 9607

ภูตพิศวาส

(จำนวน 2 แผ่น)

รพีพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร  กฤษณปาณี

26 ช.ม.30 นาที

D 9608

หลักกฎหมายเอกชน : Principles of  Private  Law

รศ.ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

7 ช.ม 29 นาที

D 9609

จิตตวิเวก

จอร์จ  ชาร์ป / ปิยะภา  ริ้วพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

3 ช.ม 19 นาที

D 9610

วิวาห์บันดาลรัก

ปริยาธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

7 ช.ม 48 นาที

D 9611

แซมเมียลไว้ต์ เจ้าท่าว่าราชการเมืองมะริศ

 ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มอริซ  คอลลิศ /

พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เยมินทร์  แหวนเครือ

11 ช.ม 12 นาที

D 9612

นิ่วในถุงน้ำดี

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์  นาวีเจริญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

2 ช.ม 19 นาที

D 9613

43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง

นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

3 ช.ม 33 นาที

D 9614

The  Storyteller  นิทานจักรวาล

ลวิตร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

7 ช.ม 16 นาที

D 9615

นิยายรักโศกของ ป.อินทรปาลิต และเบื้องแรก

ของ พล-นิกร-กิมหงวน

ดร.วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนิตา  สุตรธาดา

6 ช.ม 45 นาที

 

D 9616

 

One day

 

อาณดา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

 

1 ช.ม 08 นาที

D 9617

มรสุมโลหิต
(จำนวน 3 แผ่น)

เซาะงัง / ว  ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

36 ช.ม. 15 นาที

D 9618

Yesterday

ชวัล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

56 นาที

D 9619

คู่มือการทำเคาน์เตอร์โฟม

สำเริง  ฤทธิ์พริ้ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

1 ช.ม 09 นาที

D 9620

แค่เปิดใจก็เป็นสุข

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

2 ช.ม 06 นาที

D 9621

เตร่เตร็ดเจ็ดย่านน้ำ

ส.ศิวรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 26 นาที

D 9622

ก็ไพร่นี่คะ

คำ  ผกา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 56 นาที

D 9623

จบที่ใจ

ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

2 ช.ม 30 นาที

D 9624

จับอิดนึ้ง
(จำนวน 2 แผ่น)

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

12 ช.ม 47 นาที

D 9625

รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 59 นาที

 

D 9626

 

หนุ่มเท่สุดฮอต กับ ยัยเฉิ่มจอมซุ่มซ่าม

 

วีรินยา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

 

3 ช.ม 36 นาที

D 9627

เข็มทิศจิตใต้สำนึก

ฐิตินาถ  ณ พัทลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ภาวิณี  วิชญพงษ์กุล

1 ช.ม 32 นาที

D 9628

ธรรมะทำไม

ว.วชิรเมธี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

5 ช.ม 18 นาที

D 9629

หลังอาน

บินหลา  สันการาคีรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

5 ช.ม 54 นาที

D 9630

คุมโชคชะตา คว้าความสำเร็จ : Succeed  and  Grow

Rich  Throuqh  Persuaasion

นโปเลียน  ฮิลล์ / ปสงค์อาสา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

9 ช.ม 33 นาที

D 9631

ร้านน้ำชาชื่อ ดูฌอนเบ 

(จำนวน 2 แผ่น)

โสภาค  สุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

28 ช.ม. 58 นาที

D 9632

ปาฏิหาริย์แห่งกรรม  ภาค 1

บรรจบ  บรรณรุจิ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

8 ช.ม 09 นาที

D 9633

ปลาบนต้นไม้

ลินดา  มัลลาลี ฮันด์ /

ธิดารัตน์  เจริญชัยชนะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

7 ช.ม 07 นาที

D 9634

พระเจ้าตาก กษัตริย์นักการค้าและธนบุรีศรีมหาสมุทร

กำพล  จำปาพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิรประภา  แรบบิทท์

11 ช.ม 23 นาที

D 9635

คือ คนดลใจ

ธีรภาพ  โลหิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

8 ช.ม 41 นาที

 

D 9636

 

เก่งได้ ไร้ขีดจำกัด Push  the  Limit

 

ดร.นิศรา  การุณอุทัยศิริ

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

 

3 ช.ม 15 นาที

D 9637

โครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

1 ช.ม 24 นาที

D 9638

หนังสือเรียนพัฒนาองค์กร-ชุมชนเข็มแข็ง รายวิชา

ระบอบประชาธิปไตย (พอ38001) มัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 31 นาที

D 9639

ตามรอยพระอริยเจ้า หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ

ดำรงธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วาสนา  กลีบเมฆ

3 ช.ม 38 นาที

D 9640

ปีเตอร์ นิมเบิลกับตาวิเศษ

โจนาธาน  อ็อกซิเออร์ /

อายุรี  ชีวรุโณทัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

9 ช.ม 42 นาที

D 9641

สรุป GEO 2501 (GE 253) : ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

6 ช.ม 29 นาที

D 9642

วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

นิจสุดา  อภินันทาภรณ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

3 ช.ม 20 นาที

D 9643

ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศ เมื่อชีวิตหมดไฟ

เจนนี่  เบลค / โอริสา  ชั้นศิริ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

10 ช.ม 51 นาที

D 9644

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป

ซะซะกิ  ฟุมิโอะ / นพัฒน์  หัทยานันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

7 ช.ม 27 นาที

D 9645

มหัศจรรย์ยาดีมีครบในมะนาว

หมออาสา  แพทย์แผนไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

1 ช.ม 07 นาที

 

D 9646

 

ผัสสะ กับ การใช้ชีวิตของคนตาบอด

 

สรัญญา  เตรัตน์

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

 

8 ช.ม 44 นาที

D 9647

ชีวิตเย็น

ท่านพุทธทาส ภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 26 นาที

D 9648

ยายเม้าวอนสอนหญิง

ดร.เสรี  วงษ์มณฑา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

5 ช.ม 48 นาที

D 9649

วิถีแห่งความดับทุกข์

ธรรมรักษา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

9 ช.ม 18 นาที

D 9650

กฎหมายล้มละลาย ภาคปฏิบัติ และคู่มือเตรียมสอบ

พิชัย  นิลทองคำ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปรางทิพย์  พิมพ์สุวรรณ

11 ชั่วโมง

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน สิงหาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9493

ปีเตอร์แพน : Perter  Pan

เจ.เอ็ม.แบร์รี่ /ร่มฉัตร  ไกรว่อง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

10 ช.ม 54 นาที

D 9494

เมโทร 2033

Dmitry  Glukhovsky /

อายุรี  ชีวรุโณทัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

26 ช.ม 04 นาที

D 9495

มนตร์กาลบันดาลรัก

ชมบุหลัน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

9 ช.ม 46 นาที

D 9496

สนุกกับโมเลกุล อัศจรรย์เคมีของสสารรอบตัวเรา

จอห์น  เอ็มสเลย์ /

ยุทธนา  ตันติรุ่งโรจน์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 35 นาที

D 9497

แน่น เจ็บ ปวด อึดอัด รู้ไว้ห่างไกลโรค

ศ.นพ.นิธิ  มหานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 5 ช.ม 11 นาที

D 9498

กองพันรักพิเศษที่หนึ่ง

กานท์ชญา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

9 ช.ม 20 นาที

D 9499

ทุนมนุษย์

โทมัส  โอ ดาเวนพอร์ต /

ศิระ  โอภาสพงษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13 ช.ม 05 นาที

D 9500

สุภาษิตอังกฤษ คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

รัชนี  ซอโสตถิ กุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุรรณี  เฟลิทเนอร์

8 ช.ม 28 นาที

D 9501

เจ๊าะเกิโด่ เด็กบ้านดอย

อุดร  วงษ์ทับทิม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

54 นาที

D 9502

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

5 ช.ม 08 นาที

D 9503

เจ๊กบ้านนอก

กิมหลั่น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

7 ช.ม. 39 นาที

D 9504

ศรีธนญชัย (ฉบับการ์ตูน)

สุภฤกษ์  บุญทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

3 ช.ม 49 นาที

D 9505

The  Caliph’s House เคลิฟส  เฮ้าส์

ตาฮีร์  ชาห์  / ณวรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

14 ช.ม 02 นาที

D 9506

80 วันรอบโลก

Jules  Verne / สายธาร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

4 ช.ม 56 นาที

D 9507

188  เคล็ดลับชะลอวัย

พญ.ธิดากานต์  รุจิพัฒนกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

4 ช.ม 38 นาที

D 9508

SHEEP ปฏิบัติการล่าแกะ

Valerie  Hobbs / ปิยะพันธ์  ยุติศรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนัญญา  พิพิธวณิชยการ

3 ช.ม 14 นาที

D 9509

แก้วหน้าม้า (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา  ชะบางบอน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

2 ช.ม 27 นาที

D 9510

สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา  ชะบางบอน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโกคา

2 ช.ม 21 นาที

D 9511

ศึกวังใต้สมุทร ชุดผู้พิทักษ์ประวัติศาสตร์ เล่ม 3

Damian  Dibben / พลอย  โจนส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุรรณี  เฟลิทเนอร์

9 ช.ม 03 นาที

D 9512

กินไม่เลือก เกือบไม่รอดแนะ

อัจฉรา  วัชราภิชาต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

4 ช.ม 55 นาที

D 9513

ร้อยเล่ห์  เพทุบายรัก

ศรัณญ์ชล  และภัสรสา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

7 ช.ม 35 นาที

D 9514

คู่มือเก่งคอม 2019

โรงเรียนสอนซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

5 ช.ม 35 นาที

D 9515

สบตากับบางใคร  สบใจกับบางคน

ศุราณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

3 ช.ม 23 นาที

D 9516

รุ่งอรุณแห่งการรู้สึกตัว

โกวิท  เอนกชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

3 ช.ม 36 นาที

D 9517

บ้าน-คน-ตาย

อาพัชรินทร์,กวิตา,พลอยฝน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

9 ช.ม 07 นาที

D 9518

ใบไม้ที่ปลิดปลิว

ทมยันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

8 ช.ม 01 นาที

D 9519

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

วัธนา  บุญยัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

5 ช.ม 45 นาที

D 9520

ลุงยุทธ  สะดุดคิด

ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 56 นาที

D 9521

นิทานมงคลชีวิตในพระไตรปิฏก

ส.รัตนรัตติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

9 ช.ม 06 นาที

D 9522

สร้างทีมสู่ความสำเร็จ

Bill  Butterworth /

นัธมน  ธัญญพาณิชย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รสา  ศยามานนท์

3 ช.ม 11 นาที

D 9523

ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง

หนุ่มเมืองจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

2 ช.ม 30 นาที

D 9524

เปลี่ยนสะท้านโลก

บารัค  โอบามา / อรยา  สูตะบุตร และสุภาภรณ์  กาญจน์วีระโยธิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

7 ช.ม 08 นาที

D 9525

คิดไม่ต้องเค้น

Todd  Henry /

นาถกมล  บุญรอดพานิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

6 ช.ม 23 นาที

D 9526

ตัวหนังสือคุยกัน

ประภาส  ชลศรานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 48 นาที

D 9527

มิเกะเนะโกะ  โฮล์มส์  แมวสามสียอดนักสืบ

ตอน หมู่บ้านแมวผี

อาคากะวา  จิโร /

สมเกียรติ  เชวงกิจวณิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

8 ช.ม 19 นาที

D 9528

ในเคราะห์มีโชค

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

3 ช.ม 43 นาที

D 9529

รอยนิมิต

อรพิม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

13 ช.ม 28 นาที

D 9530

ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง ประจำบ้าน

ดูด้วยตนเอง   (จำนวน 2 แผ่น)

อาจารย์อุระคินทร์  วิรยะบูรณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 42 นาที

D 9531

ใครโชคดี คนนั้นเป็นศพ : One  by  One

Chris  Carter / กานต์สิริ  โรจนสุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

12 ช.ม 17 นาที

D 9532

SUMSUNG บทเรียนความสำเร็จ ลี  เบียงชอล

ลี ซังอู / จิราพร  จันจุฬา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

6 ช.ม 45 นาที

D 9533

เล่าความจริง ขบวนการนักศึกษารามคำแหง

ยุคต้น 2514 - 2519

ศิลา  โคมฉาย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เยมินทร์  แหวนเครือ

4 ช.ม 29 นาที

D 9534

ความลับที่ยังไม่เคยบอกใคร

ธีรโสภณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

10 ช.ม 08 นาที

D 9535

โรงเรียนผีหลอก

นทธี  ศศิวิมล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

6 ช.ม 01 นาที

D 9536

กล่องปริศนา

Complicated

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม 06 นาที

D 9537

สอยดาวมาร้อยบ่า : 3 คู่หูพลิกล้อค

วิชัย  ภูเวียงกล้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

5 ช.ม 30 นาที

D 9538

เพลิงอาฆาต

โก้วเล้ง / ว. ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

14 ช.ม 49 นาที

D 9539

ห้องชุดของปรารถนา

สุมิตรา  จันทร์เงา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

9 ช.ม 47 นาที

D 9540

ประชุมนิราศ ภาคที่ 3

มหาอำมาตยาธิบดี(หรุ่น  ศรีเพ็ญ)

และคนอื่น ๆ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

7 ช.ม 51 นาที

D 9541

ประชุมนิราศ ภาคที่ 4

ปรัชญา  ปานเกตุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

6 ช.ม 08 นาที

D 9542

ประชุมนิราศ ภาคที่ 5

ปรัชญา  ปานเกตุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

4 ช.ม 53 นาที

D 9543

มหายุทธ์ล้างปฐพี  เล่ม 1

ฉู่กั๋ว / ลี  หลินลี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

8 ช.ม 39 นาที

D 9544

เงียบ : Silence  in  The  Age  of  Noise

Ering  Kagge / วรรธนา  วงษ์ฉัตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

2 ช.ม 15 นาที

D 9545

อาหารเสริมสุขภาพและความงาม

อดุลย์  รัตนมั่นเกษม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

2 ช.ม 47 นาที

D 9546

ตามรอยพระบาท  จอมปราชญ์แห่งน้ำ

สุวิสุทธิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

3 ช.ม 33 นาที

D 9547

ยิ้มกับความตาย

ส.ชิโนรส

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

2 ช.ม 48 นาที

D 9548

ครูข้างถนน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

2 ช.ม 35 นาที

D 9549

วิถีไทยในลิลิตพระลอ

สุมาลี  วีระวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรรณลักษณ์  สุจริต

9 ช.ม 32 นาที

D 9550

สร้างแบรนด์ด้วยศรัทธา

Kent  Wertime / วรรณคำ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

8 ช.ม 51 นาที

D 9551

ในหลุมรัก

วินทร์  เลียววาริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

4 ช.ม 59 นาที

D 9552

คู่เคียงเรียงรัก

(จำนวน 2 แผ่น)

เฮยเจี๋ยหมิง / เสี่ยวเฟิงหลิง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

14 ช.ม 37 นาที

D 9553

ดาโกต้ายอดรัก

มณีจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

13 ช.ม 06 นาที

D 9554

จิตเป็นเหตุ

นายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

7 ช.ม 31 นาที

D 9555

ราชาฮาเร็ม

ติวาน  ยะระมณี / กวิน  ปิ่นไผท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อD/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 17 ช.ม 40 นาที

D 9556

กิมย้งคิด แจ็คหม่าทำ วิชายอดคน

อภิวัฒน์  สุนันท์ยืนยง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

3 ช.ม 03 นาที

D 9557

Decoder + ถอดรหัสพลังตัวเลข สร้างแรงดึงดูดความสำเร็จ

อาจารย์นิติกฤษณ์  กิตติศรีวรนันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

6 ช.ม  52 นาที

D 9558

เมื่อวานนี้

ศรี  เกศมณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

4 ช.ม 42 นาที

D 9559

ไล่ล่าจารชน

ภุมรัตน์  ทักษาติพงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

7 ช.ม. 30 นาที

D 9560

ม่านฝนบังฟ้า

วันเนาว์  ยูเด็น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณฌณ  พรรคสมพร

1 ช.ม 10 นาที

D 9561

อาเธอร์ กับการผจญภัยในเมืองต้องห้าม

ลุก  แบซอง / ไข่มุก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

5 ช.ม 34 นาที

D 9562

ดาวเพชฌฆาต

(จำนวน 2 แผ่น)

เซียวเส็ก / ว. ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

16 ช.ม 37 นาที

D9563

อาเธอร์ กับปริศนาในดินแดนมินิมัวส์

ลุก  แบซอง / ไข่มุก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

6 ช.ม 13 นาที

D 9564

มีดหม้อสีทอง

ธารา  ศรีอนุรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

3 ช.ม 02 นาที

D 9565

กามารมณ์ และชีวิตสมรส ตามอุดมคติพุทธศาสนา

พุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

3 ช.ม 27 นาที

D 9566

ถ้ารู้ ไม่ป่วยง่าย ไม่ตายเร็ว

โรสแมรี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 15 นาที

D 9567

วิธีกำจัดความวิตกกังวล และมีชีวิตที่ผาสุก

เดล  คาร์เนกี / เรณู  สุเสวี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 27 นาที

D 9568

ก.ไก – ฮ.นกฮูก ออกสำรวจธรรมชาติ แบบมือใหม่

กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 22 นาที

D 9569

โครงการพระราชดำริพระดาบส

The Pra Dabos Project

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 21 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กรกฏาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9435

เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข

โกะโด  โทคิโอะ /

อาคิรา  รัตนาภิรัต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5  ช.ม. 05 นาที

D 9436

เล่ห์รักแม่ทัพไร้พ่าย ชุดหัวใจของสี่พยัคฆ์

รินณ์ณา เดลลี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

8 ช.ม 43 นาที

D 9437

กัญชา คือยารักษามะเร็ง

นายแพทย์สมยศ  กิตติมั่นคง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

4 ช.ม 37 นาที

D 9438

สงครามอสุจิ เล่ม 1-3

(จำนวน 3 แผ่น)

สยุมภู  ทศพล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

11 ช.ม. 34 นาที

D 9439

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งพระราชา

สุวัฒน์  เทพอารักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

2 ช.ม 20 นาที

D 9440

เขยนาคา

คุณป้าหลังเขา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

11 ช.ม 14 นาที

D 9441

เลือดข้นคนจาง

ฤทัยวรรณ  วงศ์สิรสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

5 ช.ม 36 นาที

D 9442

เรียนอังกฤษ สบาย ๆ สไตล์ฝรั่ง

Live ABC/ กัญญารัตน์  จิราสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

6 ช.ม 04 นาที

D 9443

สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์

ต้นฉบับบทภาพยนตร์

เจ.เค.โรว์ลิ่ง / พลอย โจนส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

2 ช.ม 54 นาที

D 9444

คู่สร้าง

ม.มธุการี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

12 ช.ม 39 นาที

D 9445

กามเทพตั้งไข่

ณัฐณรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

9 ช.ม 57 นาที

D 9446

สอนลูกให้เป็นเด็กฉลาด

เกลน  โดแมน / วลัญ  วัฒนา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

9 ช.ม 20 นาที

D 9447

บทละครผี

ภาณุ  เนียมสมบุญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ไอศูรย์  เนียมสมบุญ

5 ช.ม 04 นาที

D 9448

มรดกตกผลึก

จักรพันธุ์  ขวัญมงคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

4 ช.ม 31 นาที

D 9449

นาริสา คำอธิบายคดีปริศนา

ปนาพันธ์  นุตร์อำพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

3 ช.ม. 55 นาที

D 9450

แผนร้ายเกี่ยวรัก

กิ่งฉัตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

6 ช.ม 26 นาที

D 9451

A Man Called   Puey  100 ปี ชาตกาล

ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  กูชายชาญ ชาติเชื้อ ชาตรี

วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิไลลักษณ์  จุฬานนท์

5 ช.ม. 19 นาที

D 9452

ตามรอยอริยเจ้าเข้านิพพาน

พศิน  อินทรวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

6 ช.ม 57 นาที

D 9453

สี่เจ้าฟ้า

ลาวัณย์  โชตามระ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5  ช.ม. 02 นาที

D 9454

คดีป่วนก๊วนน้ำมะนาว

ดาวีส์  แจ๊คเกอลีน /

ขวัญแก้ว  เรืองเดชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 18 นาที

D 9455

การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

ปราโมทย์  ไม้กลัด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

1 ช.ม 48 นาที

D 9456

โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดา The Royal Chitralada   Project

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 21 นาที

D 9457

The   Art  of English  Conversation 

ศิลปะการสนทนาภาษาอังกฤษ  เล่ม 3

Eric  Keller /

ดร.สำราญ  สัมฤทธิสุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5 ช.ม 55 นาที

D 9458

คุณย่า บ.ก. กับนักเขียนตัวเล็ก ๆ

สิริมา  อภิจาริน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

5 ช.ม 08 นาที

D 9459

เปิดโลก วิตามิน

พลเอก ประสาร  เปรมะสกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

12 ช.ม 03 นาที

D 9460

เคล็ดวิธีอ่านความคิดคน ชนะใจคน

ด้วยกลยุทธขั้นเทพ

ปราชญ์  ศรีอักษร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

2 ช.ม 51 นาที

D 9461

พ่อจ๋าอย่าเซอร์มาก

ลินซ์  ดาลากาโม่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 25 นาที

D 9462

ป่าผีโป่ง

นัฐ  นักเดินทาง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

3 ช.ม 54 นาที

D 9463

(อีก) หนื่งฝัน ในวันฤดูหนาว

 

สิริมา  อภิจาริน

ห้