ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  มีความประสงค์จะรับสมัคร  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312 โทรสาร 0-2644-8347 E-mail : tnibinfo@gmail.com หรือสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.tab.or.th/downloads/application_form_tnib.doc สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

 

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่าย 1 รูป
ไฟล์แนบ
Attachment Size
ใบสมัครงาน.doc 93 KB