ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

          ด้วยมูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๗๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่คนตาบอด ซึ่งมูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่รองรับและสนับสนุนในเรื่องการศึกษาแก่คนตาบอดคือ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ โดยห้องสมุดฯ มีหน้าที่หลักในการผลิตหนังสือเสียงด้วยการเป็นสื่อกลางจัดหาอาสาสมัครในการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม และบันทึกไฟล์เสียงต้นฉบับจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดี โดยห้องสมุดฯ จัดเตรียมหนังสือไว้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือเรียน ตำราวิชาชีพแขนงต่างๆ นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ สารคดี และหนังสือที่สมาชิกคนตาบอดนำมาให้อ่านเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือเพื่อความบันเทิง หนังสือที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อให้บริการแก่สมาชิกคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้ยืมรับฟัง เป็นการบริการแบบให้เปล่ามิได้จัดเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการแก่สมาชิกคนตาบอดทางห้องสมุดคนตาบอดฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ได้รับความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรจาก บจก.ไปรษณีย์ไทย), การรับฟังทางโทรศัพท์อัตโนมัติที่หมายเลข 1414, การให้บริการห้องสมุดออนไลน์ Tab 2 Read ผ่านทางเว็บไซด์ Tab 2 Read.com และผ่านทางแอพพลิเคชั่น Tab2 Read Mobile

          การผลิตหนังสือเสียงของห้องสมุดฯ เป็นการผลิตหนังสือที่เรียกโดยย่อว่า “หนังสือระบบเดซี” เดซี (Daisy) มาจากคำว่า Digital Accessible Information System ความหมายคือ เป็นหนังสือสื่อผสมนำเสนอข้อมูลที่เป็นเสียงมนุษย์คู่ขนานไปกับตัวหนังสือ (Text) และภาพนิ่ง ผู้อ่านสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของหนังสือเสียงได้โดยตรง ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ เช่นไปตาม  บท ย่อหน้า ประโยคหรือคำ มีเสียงบรรยายรูปภาพ แผนภูมิต่างๆ เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือของคนตาดีโดยทั่วไป นับเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดและสำหรับทุกคน ซึ่งการผลิตหนังสือระบบเดซีนั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การพิมพ์ การตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกเสียง การจัดการไฟล์ ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ นอกจากเสียงอ่านของอาสาสมัครแล้ว ห้องสมุดฯ จำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินการฝึกอบรม จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือต่อเล่มที่สูงพอควร ในแต่ละปีห้องสมุดฯ จะผลิตหนังสือไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม เฉลี่ยความยาวเล่มละ 8 ชั่วโมง รวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท  รวมเป็นเงิน 2,304,000 บาท เฉลี่ยต่อเล่มโดยประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่มูลนิธิฯ จะต้องจัดหาสำรองไว้ในการผลิตหนังสือระบบเดซีในแต่ละปี

          ด้วยการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ของมูลนิธิฯ มิได้แสวงหาผลกำไร จึงมีเพียงเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้นที่เป็นทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนท่านมอบโอกาสให้คนตาบอดได้ศึกษาหาความรู้ เช่นคนตาดีปกติทั่วไป เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม 

ไฟล์แนบ
Attachment Size
แบบตอบรับ.doc 233.5 KB