Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  มีความประสงค์จะรับสมัคร  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312 โทรสาร 0-2644-8347 E-mail : tnibinfo@gmail.com หรือสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.tab.or.th/downloads/application_form_tnib.doc สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

 

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่าย 1 รูป
ไฟล์แนบ
Attachment Size
ใบสมัครงาน.doc 93 KB

โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ”

          มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

          จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองๆ ละ ๑๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ ได้รับโอกาสด้านการศึกษา และมีงานทำ

          กำหนดพิธีทอดผ้าป่า วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


          จากประมาณการขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย จะมีจำนวนผู้พิการทางการมองเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงน่าจะมีจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 630,000 คน แต่กลับมีเพียง 194,275 คน เท่านั้น ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ไว้กับทางราชการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และจากประมาณการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คาดว่ามีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น จากตัวเลขเหล่านี้ ทำให้มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานให้หนักขึ้นขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุนจากสังคมในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง

          ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพ และจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางอาชีพของคนตาบอด , การจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอด ที่ด้อยโอกาสในชนบท, การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอด ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ, การดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ ด้วยการผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง และการสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอดในชุมชน

          เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดทั่วประเทศได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและมีงานทำสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

ใบฎีกา

 

โครงการกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

“การขาดโอกาส” ทำให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ

มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับคนตาบอด

ร่วมสนับสนุน “โครงการกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย”

รับกระเป๋าผ้าแคนวาส สีขาว ขนาด 16 นิ้ว × 18 นิ้ว
ด้านในกรุด้วยผ้าหนา มีซิป ก้นกระเป๋าเป็นผ้ากันน้ำ

ในกรณีรับ 100 ใบขึ้นไป จะสกรีนโลโก้บริษัทท่านลงบนกระเป๋า

กระเป๋า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิคนตาบอดไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2463835 ต่อ 200, 02-2480555
E-mail : thaiblind.54@gmail.com
Line ID : thaiblind
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

#บริจาคสมทบทุน 300 บาท (ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ใบละ 20 บาท)
#รับกระเป๋าผ้าที่ระลึก 1 ใบ
#รวมใจใช้ถุงผ้า

โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมสนับสนุน "โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์"

ด้วยมูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๗๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่คนตาบอด โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะเป็นสื่อกลางจัดหาอาสาสมัครในการอ่านหนังสือบันทึกเสียงซึ่งจัดเตรียมหนังสือไว้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือเรียน ตำราวิชาชีพแขนงต่างๆ นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ สารคดี และหนังสือที่สมาชิกคนตาบอดนำมาให้อ่านเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือเพื่อความบันเทิง หนังสือที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อให้บริการแก่สมาชิกคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้ยืมรับฟังโดยมิได้จัดเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการแก่สมาชิกคนตาบอดทางห้องสมุดคนตาบอดฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ได้รับความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรจาก บจก.ไปรษณีย์ไทย), การรับฟังทางโทรศัพท์อัตโนมัติที่หมายเลข 1414, การให้บริการห้องสมุดออนไลน์ Tab 2 Read ผ่านทางเว็บไซด์ Tab 2 Read และผ่านทางแอพพลิเคชั่น Tab2 Read Mobile

“หนังสือระบบเดซี” เดซี (Daisy) มาจากคำว่า "Digital Accessible Information System" คือ เป็นหนังสือสื่อผสมนำเสนอข้อมูลที่เป็นเสียงคู่ขนานไปกับตัวหนังสือ (Text) และภาพนิ่ง ผู้อ่านสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของหนังสือเสียงได้โดยการสืบค้น สามารถข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ เช่นไปตาม บท ย่อหน้า ประโยคหรือคำ เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือของคนตาดีโดยทั่วไป นับเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดและสำหรับทุกคน ซึ่งการผลิตหนังสือระบบเดซีนั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การพิมพ์ การตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกเสียง การจัดการไฟล์ ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและดำเนินการฝึกอบรม จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือต่อเล่มที่สูงพอควร ในแต่ละปีห้องสมุดฯ จะผลิตหนังสือไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม เฉลี่ยความยาวเล่มละ 8 ชั่วโมง รวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท รวมเป็นเงิน 2,304,000 บาท เฉลี่ยต่อเล่มโดยประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่มูลนิธิฯ จะต้องจัดหาสำรองไว้ในการผลิตหนังสือระบบเดซีในแต่ละปี

ด้วยการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ของมูลนิธิฯ มิได้แสวงหาผลกำไร จึงมีเพียงเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้นที่เป็นทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนท่านมอบโอกาสให้คนตาบอดได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม

แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย

มูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เปิดอบรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง โปรแกรม Obi ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ เวลา 13.30-15.00 น.

 

แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย
Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาหนังสือ