Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำการอ่านบทความด้วยโปรแกรม OBI ให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
แนะนำการอ่านบทความและวิธีใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

แนะนำโปรแกรม OBI

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำ Application Read for the Blind ในกิจกรรม "พลังเสียงปันสุข : Read for the Blind" โดย ธนาคารออมสิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่าน Application Read for the Blind 
ให้แก่พนักงานจิตอาสาธนาคารออมสิน ในกิจกรรม "พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind"
จัดโดย ชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร

แนะนำ application RFB

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ติดตามและประเมินผลการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ของเจ้าหน้าที่จิตอาสา
ในการจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ" (ปีที่ 15 ฉบับที่ 6)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor)

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562
แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือบันทึกเสียงสำหรับคนตาบอด ให้แก่อาสาสมัคร Voice Actor
ในกิจกรรม Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ณ ห้องบันทึกเสียง Jingle Bell Studio ทาวน์อินทาวน์
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 29 เมษายน 2562
แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ"
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer)

วันที่ 28 เมษายน 2562

แนะนำการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดให้แก่ Script Writer จิตอาสา ในกิจกรรม

"Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" ของ Creative Citizen 

ณ TCDC Commons W District พระโขนง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ                                                                                                                                                  โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๙ น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พิธีทอดผ้าป่า

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

ร่วมโครงการ "สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind"

วันที่ 18 มีนาคม 2562 
ร่วมโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562

ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการจัดทำหนังสือเสียง "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

ร่วมกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" กับ ILC

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
แนะนำการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา ในกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" 
จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
และขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ILC ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการกระเป๋าผ้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
เป็นจำนวนเงิน 72,848 บาท

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม


 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่พนักงานจิตอาสา
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

 


 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24
Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาหนังสือ