ข่าวประชาสัมพันธ์ http://nlbp.org/th/-.xml th แนะนำการอ่านบทความด้วยโปรแกรม OBI ให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://nlbp.org/th/node/102 <span>แนะนำการอ่านบทความด้วยโปรแกรม OBI ให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 01/29/2020 - 12:35</span> <div><p>วันที่ 26 พฤษภาคม 2562<br /> แนะนำการอ่านบทความและวิธีใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br /> ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร</p> <img alt="แนะนำโปรแกรม OBI" data-entity-type="file" data-entity-uuid="57616fbf-5aef-4b4a-b7d8-1cdab36dbd35" src="/sites/default/files/inline-images/page_53.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 29 Jan 2020 05:35:41 +0000 lib 102 at http://nlbp.org แนะนำ Application Read for the Blind ในกิจกรรม "พลังเสียงปันสุข : Read for the Blind" โดย ธนาคารออมสิน http://nlbp.org/th/node/101 <span>แนะนำ Application Read for the Blind ในกิจกรรม &quot;พลังเสียงปันสุข : Read for the Blind&quot; โดย ธนาคารออมสิน</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 01/29/2020 - 12:01</span> <div><p>วันที่ 22 พฤษภาคม 2562<br /> แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่าน Application Read for the Blind <br /> ให้แก่พนักงานจิตอาสาธนาคารออมสิน ในกิจกรรม "พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind"<br /> จัดโดย ชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร</p> <img alt="แนะนำ application RFB" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9d7435ba-e4e6-4741-ba01-afb9c1b08eec" src="/sites/default/files/inline-images/page_49.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 29 Jan 2020 05:01:24 +0000 lib 101 at http://nlbp.org ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://nlbp.org/th/node/99 <span>ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 17:07</span> <div><p>วันที่ 15 พฤษภาคม 2562<br /> ติดตามและประเมินผลการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ของเจ้าหน้าที่จิตอาสา<br /> ในการจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ" (ปีที่ 15 ฉบับที่ 6)<br /> ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ</p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1f9871ce-639d-48bd-bda0-831952625a97" src="/sites/default/files/inline-images/page_52.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 10:07:51 +0000 lib 99 at http://nlbp.org Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor) http://nlbp.org/th/node/98 <span>Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor)</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 17:00</span> <div><p>วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562<br /> แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือบันทึกเสียงสำหรับคนตาบอด ให้แก่อาสาสมัคร Voice Actor<br /> ในกิจกรรม Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น<br /> ณ ห้องบันทึกเสียง Jingle Bell Studio ทาวน์อินทาวน์<br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0413dd09-aea3-4c29-a9ce-3764fa66731c" src="/sites/default/files/inline-images/page_51.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 10:00:56 +0000 lib 98 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://nlbp.org/th/node/97 <span>แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 16:33</span> <div><p>วันที่ 29 เมษายน 2562<br /> แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา<br /> เพื่อจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ"<br /> ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="444aad38-a171-4d86-b926-a0bc0e54a9e9" src="/sites/default/files/inline-images/page_50.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 09:33:27 +0000 lib 97 at http://nlbp.org Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer) http://nlbp.org/th/node/96 <span>Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer)</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 15:59</span> <div><p>วันที่ 28 เมษายน 2562</p> <p>แนะนำการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดให้แก่ Script Writer จิตอาสา ในกิจกรรม</p> <p>"Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" ของ Creative Citizen </p> <p>ณ TCDC Commons W District พระโขนง</p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="377ca106-5588-4c78-acc3-5cb8bb1da715" src="/sites/default/files/inline-images/page_48.jpg" class="align-center" /></div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 08:59:28 +0000 lib 96 at http://nlbp.org พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ http://nlbp.org/th/node/95 <span>พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/17/2019 - 15:56</span> <div><p>พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคน<wbr></wbr>ตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนัง<wbr></wbr>สือและมีงานทำ                                                                                                                                                  โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย<br /> วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๙ น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร</p> <img alt="พิธีทอดผ้าป่า" data-entity-type="file" data-entity-uuid="50cc9604-3147-4329-8bd3-2ed07dd5a7dc" src="/sites/default/files/inline-images/page_47.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 17 May 2019 08:56:18 +0000 lib 95 at http://nlbp.org ร่วมโครงการ "สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind" http://nlbp.org/th/node/93 <span>ร่วมโครงการ &quot;สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind&quot;</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 05/10/2019 - 11:22</span> <div><p>วันที่ 18 มีนาคม 2562 <br /> ร่วมโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562</p> <p>ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการจัดทำหนังสือเสียง "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ</p> <p>ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="34f2ff33-b36b-4f6c-a6c1-02b07e779e13" src="/sites/default/files/inline-images/page_43.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 10 May 2019 04:22:38 +0000 lib 93 at http://nlbp.org ร่วมกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" กับ ILC http://nlbp.org/th/node/92 <span>ร่วมกิจกรรม &quot;เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you&quot; กับ ILC</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 03/15/2019 - 18:56</span> <div><p>วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562<br /> แนะนำการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา ในกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" <br /> จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ<br /> และขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ILC ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการกระเป๋าผ้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย<br /> เป็นจำนวนเงิน 72,848 บาท<br /> <br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="36fa33b0-3415-41c3-8043-8b5421957a13" src="/sites/default/files/inline-images/page_45.jpg" class="align-center" /> <p><br />  </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 15 Mar 2019 11:56:48 +0000 lib 92 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด http://nlbp.org/th/node/91 <span>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 03/15/2019 - 18:47</span> <div><p><strong>วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562</strong><br /> แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่พนักงานจิตอาสา<br /> บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่<br /> <br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b06a53f5-dade-4ad7-91cf-79322ca2e0e5" src="/sites/default/files/inline-images/page_44.jpg" class="align-center" /> <p> </p> <p> </p> <p><br />  </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 15 Mar 2019 11:47:16 +0000 lib 91 at http://nlbp.org