วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ติดตามและประเมินผลการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ของเจ้าหน้าที่จิตอาสา
ในการจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ" (ปีที่ 15 ฉบับที่ 6)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24