วันที่ 29 เมษายน 2562
แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ"
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24