วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องสมุดคนตาบอดฯ ได้รับเชิญจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
เพื่อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่นิสิต
ในโครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีนิสิตเข้าร่วม 40 คน 
 

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24