มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

          จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองๆ ละ ๑๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ ได้รับโอกาสด้านการศึกษา และมีงานทำ

          กำหนดพิธีทอดผ้าป่า วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


          จากประมาณการขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย จะมีจำนวนผู้พิการทางการมองเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงน่าจะมีจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 630,000 คน แต่กลับมีเพียง 194,275 คน เท่านั้น ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ไว้กับทางราชการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และจากประมาณการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คาดว่ามีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น จากตัวเลขเหล่านี้ ทำให้มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานให้หนักขึ้นขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุนจากสังคมในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง

          ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพ และจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางอาชีพของคนตาบอด , การจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอด ที่ด้อยโอกาสในชนบท, การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอด ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ, การดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ ด้วยการผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง และการสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอดในชุมชน

          เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดทั่วประเทศได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและมีงานทำสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

ใบฎีกา