วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทน กองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ (ผู้ล่วงลับไปแล้ว)

ได้กรุณาบริจาคเงิน 500,000 บาทให้แก่ โครงการ Read for the Blind ระบบอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่าน Smartphone ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิคนตาบอดไทย

เพื่อร่วมเป็นทุนในการพัฒนา innovation นี้เพื่อคนตาบอดต่อไป โดยมีคุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ และกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับมอบเงินบริจาค

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24