วันพฤหัสบดีทีี่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวแทนพนักงานจิตอาสา จากบริษัท TS Tech Asian จำกัด เข้ามาอบรมโปรแกรม OBI และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด
ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรม OBI

 

เริ่มวันที่
พฤ, 02/01/2018 - 09:30
ถึงวันที่
พฤ, 02/01/2018 - 15:30