ผู้มาใช้บริการห้องสมุด

สมาชิกคนตาบอดเข้ามาใช้บริการห้องสมุด