อบรมโปรแกรม Obi ในกิจกรรม Read for the Blind บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
จ, 06/19/2017 - 09:00
ถึงวันที่
จ, 06/19/2017 - 16:00